LỚP CHỒI 1, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: HUỲNH KIM ANH

Số điện thoại: 0355.020505

Email: huynh.kimanh1712@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Mẫu giáo Phú Hội

Khu dân cư, ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội

Huyện An Phú, tỉnh An Giang.