LỚP CHỒI 2, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: TRẦN THỊ NGỌC TIỀN

Số điện thoại: 0836.100410

Email: tranthingoctien@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Mẫu giáo Phú Hội

Khu dân cư, ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội

Huyện An Phú, tỉnh An Giang.