LỚP LÁ 2, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC

Số điện thoại: 0768.886328

Email: bichngocnext@gmail.com

HUỲNH THỊ NHỰT MAI

Số điện thoại: 0336.637947

Email: huynhthinhutmai2009@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Mẫu giáo Phú Hội

Khu dân cư, ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội

Huyện An Phú, tỉnh An Giang.