LỚP LÁ 1, TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU

Số điện thoại: 0982.049732

Email: nguyenkieuphuhoi@gmail.com

NGUYỄN HUỲNH NHƯ

Số điện thoại: 0939.025337

Email: bachkimcongchua@gmail.com

Địa chỉ lớp: Điểm chính trường Mẫu giáo Phú Hội

Khu dân cư, ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội

Huyện An Phú, tỉnh An Giang