TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ HỘI

Địa chỉ: Khu dân cư, Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội

 Huyện An Phú, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.515090

Email: c0phuhoiap@angiang.edu.vn

Website: mgphuhoi.pgdanphu.edu.vn